Seuran säännöt1§ Nimi, kotipaikka , perustamisaika ja kieli
Voittoa tavoittelemattoman rekisteröityneen yhdistyksen nimi on
Lappeenrannan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan
kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu syyskuun 29. päivänä
vuonna 1964, ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Lappeenranta ympäristöineen.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan toteuttaminen
Seuran tarkoituksena on järjestää laadukasta harraste- ja kilpavoimistelua kaiken
ikäisille. Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia,
näytöksiä, juhlia sekä tarjoaa kilpailutoimintaa ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi
seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen juhlia ja näytöksiä sekä
keräyksiä ja arpajaisia.

3§ Seuran jäsenyys muissa yhteisöissä
Seura voi halutessaa toimia jonkin liikunta-alan tai lajiliiton jäsenenä, jolloin seuran
noudattaa jäsenyyden sääntöjä ja ehtoja.

4§ Seuran jäsenyys ja jäsenyydestä eroaminen
Seuran varsinaisen jäsenyyden saavuttaa ilmoittautumalla mukaan syys- ja
kevätkauden ajaksi seuran ryhmien toimintaan ja maksamalla jäsenmaksun sekä
muut kauteen liittyvät kulut. Johtokunnan jäsenyys tuo henkilölle automaattisesti myös seuran jäsenyyden. Kunniajäseneksi voi seuran johtokunta esittää vuosikokouksessaan henkilön, joka on
erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa, sama koskee seuran työsuhteisia työntekijöitä. Seuran jäsenyydestä voi erota varsinainen jäsen sekä kannatusjäsen kesken kauden, poistamalla ryhmäilmoittautumisen ja henkilötietonsa seuran jäsenrekisteristä ennen seuraavana kauden alkua. Jo maksettuja seuran jäsen- ja kausimaksuja ei palauteta. Kunniajäsen ilmoittaa erostaan seuran johtokunnalle. Kunniajäsenyyttä lukuun ottamatta seuran jäsenyydet päättyvät automaattisesti aina kauden loputtua.

5§ Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksujen
suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä, johtokunnan
jäseniltä tai seuraan työsuhteessa olevilta henkilöiltä ei peritä maksuja.

6§ Seurasta erottaminen
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä seuran sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun
eettisiä periaatteita. Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton
määräämä rangaistus, sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä
määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Seuraavaksi perusteita erottamiselle.

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
  Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen, julkinen
  häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena, tupakan tai
  tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 2. Epäasiallinen käytös
  Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus tai
  muu sääntökikkailu. Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi.
 3. Vedonlyönti
  Vedonlyönti omasta kilpailusta, tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai
  toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.
 4. Sukupuolinen häirintä ja muu kiusaaminen
  Seura ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista seuran toiminnan alla.
  Jokainen tapaus käsitellään erikseen johtokunnassa ja päätetään toimenpiteistä.
 5. Jäsen ja kausimaksut
  Jäsen voidaan erottaa seurasta mikäli kausimaksut tai jäsenmaksut ovat erääntyneet
  ja maksuvelvoitteita ei hoideta maksukehoituksista huolimatta.
 6. Jokin muu syy
  Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen myös muista kuin edellä mainituista
  syistä, mikäli jäsen tai hänen huoltajansa on jollain tavoin vahingoittanut tai
  tahallisesti haitannut seuran toimintaa.

7§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Seura kokoontuu vuosikokouksessa, mutta myös silloin, kun johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi ja seuran kokous niin päättää. Lisäksi kokous tulee järjestää, jos
vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn
asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen
kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä
edellä mainitulla tavalla esityksen. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään
ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen tulee tehdä kirjallisena sähköposti-ilmoituksena jäsenille sekä erillisilmoituksena seuran Internet-sivuilla.

8§ Seuran vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus
5) Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7) Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä ja (1-4)
varajäsentä vuodeksi kerrallaan
10) Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä
12) Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
13) Käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat
14) Päätetään kokous
9§ Seuran kokouksissa äänestäminen
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut eniten ääniä.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa
se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

10§ Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi
valittu puheenjohtaja sekä viisi jäsentä ja yhdestä neljään vuosikokouksen valitsema
määrä varajäseniä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet
johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti;
1) Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2) Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3) Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden vastuuhenkilöt
4) Vastata seuran taloudesta
5) Päättää harjoitusmaksujen suuruudesta
6) Hoitaa jäsenrekisterin ajantasaisuutta
7) Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8) Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa johtokunnan ja seuran jäsenistön välillä sekä
tiedottaa seuran työntekijöitä johtokunnan päätöksistä
10) Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11) Valita ja erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopia heidän eduistaan
12) Päättää seuran stipendien ja tunnustusten myöntämisestä
13) Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14) Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta

11§ Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja tai joku muu johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen, kaksi aina
yhdessä.

12§ Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

13§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kahden
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä . Kokouskutsussa on ma ini ttava
sääntöjen muuttamisesta.

14§ Seuran purkaminen ja varojen luovuttaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kahden kolmasosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen
seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan johonkin seuran toiminta
alueen nuoria ja lapsia edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valitsemat
henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

15§ Muita säännöksiä
Seuran tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä
toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan
voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä, ja saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.